Informace MěÚ pro občany

Odstávka vody !

 
Z důvodů oprav nepoteče ve středu 24.7.2013 voda,
v době od 8 - 16 hodin.
Děkujeme za pochopení.
 

Informační e-mail Autor: admin | Vydáno dne 18. 07. 2013

Informace MěÚ pro občany

Posilovací stroje za budovou DPS

Vážení občané,
 
Několik informací k vymezenému prostoru za budou Domu s pečovatelskou službou. Město Dolní Bousov využilo nabídku Nadace správného životního stylu, která ve spolupráci s firmou COLMEX nabízí posilovací stroje pro všechny generace. Stroje jsou vandaluvzdorné a robustního provedení. V tomto avizovaném místě vznikl prostor se čtyřmi posilovacími stroji. Prvky jsou víceúčelové. Na jednotlivých posilovacích prvcích může cvičit i několik cvičenců najednou (1-3), podle druhu posilovacího stroje. Vzniká zde prosto neboli venkovní posilovna pro aktivní i pasivní sportovní činnost. Doufám, že stroje budou plně využívány napříč všemi generacemi a že zde vznikne další sportovní koutek, který přispěje k utužení zdraví našich občanů. Celkové náklady na pořízení strojů činí 97980,-- Kč s DPH. Získaná dotace činí 67708,-- Kč.
Miroslav Boček
starosta města
 
 

Informační e-mail Autor: Starosta města | Vydáno dne 18. 07. 2013

Informace MěÚ pro občany

KOMPOSTÁRNA V DOLNÍM BOUSOVĚ OTEVŘENA !

Vážení občané,

v úterý 04. 06. 2013 byl v Dolním Bousově zahájen provoz nové kompostárny. Město Dolní Bousov, jakožto provozovatel, považuje za důležité seznámit občany města a místních částí se základními informacemi o chodu kompostárny.

podrobné informace naleznete zde


Informační e-mail Autor: Starosta města | Vydáno dne 11. 06. 2013

Informace MěÚ pro občany

Vyhlášení nouzového stavu

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

  

ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

 ze dne 2. června 2013

v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 

vyhlašuje

pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy

 

 NOUZOVÝ STAV

 

na dobu od 21:00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání         

 

I.

 

Pro řešení vzniklé krizové situace vláda České republiky nařizuje tato krizová opatření

 
a)      evakuaci osob a majetku z vymezeného území,
b)      zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území,
c)      ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky,
d)     bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace,
e) nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových opatření,
f)       regulační opatření k zabezpečení dodávek výrobků, prací nebo služeb,
g)      regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy,
h)      nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
i)        nařídit přednostní zásobování
1. dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení,
2. ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, pokud se podílejí na plnění krizových opatření,
3. prvku kritické infrastruktury, a to v nezbytném rozsahu,
j)        zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče, a o jejich výplatě.
 

Povinnosti uvedené v písmeni c) lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení.

II.

 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se na území, pro která je nouzový stav vyhlášen, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu se omezují

 

a)      právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
b)      vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada,
c)      svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
d)     právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
e)      právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,
f)       právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.
  

III.

 

Pro řešení nouzového stavu je aktivován Ústřední krizový štáb.

 

Koordinací řešení krizové situace je pověřen ministr vnitra.

  

IV.

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 2. června 2013 od 21.00 hodin a jeho platnost končí dnem odvolání.

 

RNDr. Petr Nečas, v.r.

předseda vlády

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 03. 06. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Částečné uzavření zdravotního střediska

Oznamujeme občanům, že dětská ordinace a gynekologická ordinace zdravotního střediska Dolní Bousov bude v týdnu od 3. 6. 2013 do 7. 6. 2013 uzavřena. Důvodem je probíhající výměna oken. Dětská ordinace je přesunuta do Března, kde zůstávají zachovány běžné ordinační hodiny:

Pondělí 7:30 - 12:00   14:00 - 18:00

Úterý      7:30 - 13:00  

Středa    7:30 - 12:00   13:00 - 15:00

Čtvrtek    7:30 - 12:00   13:00 - 15:00

Pátek      7:30 - 12:00

tel. DS Březno 326399192

Dětská služba první pomoc dětské odd. nem, Mladá Boleslav 326742706

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 03. 06. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Nabídka pracovního místa

Základní škola T.G.Masaryka a mateřská škola Dolní Bousov, Školní 74, 294 04 Dolní Bousov, nabízí pracovní místo na pozici učitel(ka) pro 2. stupeň ZŠ. Požadujeme: ukončený magisterský stupeň vzdělání (obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ - aprobace matematika, fyzika nebo aprobace matematika v kombinaci s jiným oborem), trestní bezúhonnost. Nabízíme: platové ohodnocení od 20 600Kč (dle platové tabulky), možnost bydlení v novém městském bytě. Kontakt pro zájemnce: motivační dopis a strukturovaný životopis zaslat na e-mail zs@dolnibousov.cz.

 

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 20. 05. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOLNÍM BOUSOVĚ OTEVŘEN!

Vážení občané,
 
v pondělí v  22. 4. 2013 v 11:00 byl v Dolním Bousově slavnostně otevřen nový sběrný dvůr. Město Dolní Bousov, jakožto zřizovatel, považuje za důležité seznámit občany města a místních částí se základními informacemi o jeho chodu.
Informační e-mail Autor: Starosta města | Vydáno dne 22. 04. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Úklid Bousova a okolí od odpadků

U příležitosti otevření sběrného dvora pořádá Město Dolní Bousov ve spolupráci se základní školou T. G. Masaryka
dne 22. dubna 2013 od 8.00 hodin

ÚKLID
Bousova a okolí od odpadků
PO ZIMĚ A PO LIDECH…

Akce bude zahájena v 8:00 na školním dvoře, odkud společně vyrazíme uklízet odpadky v lokalitě Dolního Bousova a blízkého okolí. Na výběr bude 8 různých tras.

Zveme všechny, kteří chtějí udělat něco pro čistotu svého okolí, připojte se k nám!

S sebou si vezměte rukavice a igelitovou tašku na sběr odpadu. Odpadky budou postupně vysypávány do pytlů, které zanecháme po trase. Pytle pro sběr odpadu a následný odvoz zajistí pracovníci MÚ.
 
Konec všech tras bude v 11:00 v prostoru nového sběrného dvora, kde bude pro všechny připravena komentovaná prohlídka Sběrného dvora, biokompostárny a další doprovodný program.
V případě nepřízně počasí se akce nekoná a bude zvolen náhradní termín. Tato skutečnost bude uveřejněna na webových stránkách města.

Více informací
o Sběrném dvoru naleznete zde.
Informační e-mail Autor: admin | Vydáno dne 14. 04. 2013

Informace MěÚ pro občany

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

 SOBOTA 13. DUBNA 2013 OD 9:00 HODIN

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 05. 04. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Uzavření pokladny Městského úřadu Dolní Bousov !

MěÚ Dolní Bousov oznamuje všem občanům, ze v době od 2. dubna 2013 do 12. dubna 2013 včetně, nebudou v provozu pokladny městského úřadu, z důvodu přechodu  na nový software.

Hotovovostní platby budou přijímány pouze  při úhradě vodného - stočného. Bezhotovostní platby na účet města budou přijímány beze změny.

Pavel Kula, tajemník MěÚ

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 28. 03. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Spolupráce města s Úřadem práce

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

více informaci zde


Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 18. 02. 2013

Informace MěÚ pro občany

Smogová situace ve Středočeském kraji

smogová situace - informace zde

 

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 25. 01. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - změna termínu !

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny dne  8. 2. 2013 v době od 7:30 do 15:00 hodin, v ulicích: Tovární, Na Krechtech, Maštálkova, Kolonie.

Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.

 

 

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 07. 01. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013

V souvislosti s účinností zákona č. 456/2011 Sb. o finanční správě České republiky, vznikne od 1. 1. 2013 namísto 199 finančních úřadů, 14 finančních úřadu s působností na území územně samosprávných celků, s uzemními pracovišti. Územní pracoviště finančních úřadů budou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo finanční úřady.

Úplná informace viz leták FÚ (celý článek)

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 13. 12. 2012 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Omezení pracovní doby Městského úřadu Dolní Bousov o Vánocích

Městský úřad Dolní Bousov oznamuje všem občanům, že MěÚ bude uzavřen ve čtvrtek 27. a v pátek 28. prosince 2012. V pondělí 31. prosince 2012 bude otevřena podatelna v době od 8:00 do 12:00 hodin.

Poladna MěÚ přijímá poslední platby ve čtvrtek 20. prosince 2012 do 15:00 hodin!

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 07. 12. 2012 | celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Historické - 137
Historické
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl