|0-15|15-30|30-43|
Slovo starosty

3/2019

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
než jsme se nadáli, jsme v polovině roku 2019. Dovolte mi, abych vás poinformoval o tom, co se v našem městě a v našich místních částech událo a co se připravuje.

V polovině května byla dokončena a předána stavba Oprava místních komunikací v Horním Bousově. Práce provedla firma COLAS CZ. V rámci investiční akce z rozpočtu města byly opraveny místní komunikace v okolí budovy hasičárny, rybníčka na návsi, komunikace vedoucí k autobusové zastávce a oprava části komunikace vedoucí do nové zástavby. Celkové náklady činí 2.091.351 Kč bez DPH. Opravu odvodnění komunikace, vyčištění stávající dešťové kanalizace, výměnu či instalace nových navrtávacích pasů vodovodních přípojek provedla firma Miroslav Rejzek – voda, topení, plyn. I tato investice byla hrazena z rozpočtu města ve výši 364.935 Kč vč. DPH. Doufám, že tato investiční akce přispěje ke zlepšení vzhledu obce a ke zlepšení života občanů v Horním Bousově.

celý článek...


Slovo starosty

2/2019

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
zima je pomalu na ústupu a začátkem jara se probouzí i život v našem městě. Pomalu začíná jarní úklid města po dlouhé zimě, i když nebyla tak náročná. Nejvíce nás trápí spíše větrné počasí, které nás doprovází poslední dobou. V plánu je opět úklid všech příjezdových cest do našeho města ve spolupráci s žáky naší školy. Úklid je naplánován opět na Den země, který letos vychází na 22. 4. 2019. Úklid se týká i našich místních částí a naučných stezek. Do úklidu se zapojí tradičně členové SDH Bechov - Svobodín, kteří pomohou uklidit a vyčistit od odpadků cesty v okolí Bechova a Svobodína. Děti z přírodovědného kroužku pod vedením paní Bartkové a Hejnové uklidily trasy naučných stezek. Všem, kteří se zúčastní úklidu, předem děkujeme.

Investice a opravy

Počátkem jara se pomalu rozbíhají plánované investiční akce a opravy. V místní části Horní Bousov byla zahájena oprava místních komunikací kolem budovy hasičárny a rybníčku na návsi. Město oslovilo čtyři firmy – COLAS CZ, H-INTES s.r.o., GEME MB s.r.o. a Integra stavby a.s. Nejvýhodnější nabídku podala firma COLAS CZ ve výši 1.498.351 Kč bez DPH. Práce byly zahájeny počátkem března a budou dokončeny do konce dubna. S opravou komunikací souvisí také nové odvodnění komunikací a výměna zemních souprav k vodovodním přípojkám. Bohužel stav tohoto zařízení v Horním Bousově není dobrý.

celý článek...


Slovo starosty

1/2019

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
rok 2018 je minulostí. S novými cíli a plány hledíme do roku nového. I v letošním roce chceme pokračovat ve zvelebování našeho města a našich místních částí. Než vás seznámím s plány na letošní rok a na celé volební období, zmínil bych se lehce o tom, co se podařilo, ale i nepodařilo v roce 2018. Podařilo se zrealizovat několik investičních projektů, které byly financovány jak z dotačních prostředků, tak i z rozpočtu města. Celkem bylo proinvestováno více jak 45 mil. korun. K tomu můžeme připočíst investici Středočeského kraje ve výši 20,5 mil. korun na modernizaci ulice Dlouhá.

Přehled investic v roce 2018 zde.

Plány na rok 2019

Nyní bych vás seznámil s plány na rok 2019. Zastupitelstvo města schválilo dne 19. 12. 2019 na svém zasedání rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný. Město bude hospodařit s příjmy v celkové výši 61.400.000 Kč. Strana výdajů je rovna příjmům. Na investiční akce je vyčleněno téměř 30 mil. korun. Největší položkou na straně výdajů jsou investice do místních komunikací a chodníků. Město musí v letošním roce dokončit novou místní komunikaci v ulici Javorová za benzinkou. Dále jsou plánovány opravy komunikací a chodníků na sídlišti, nové komunikace v zadní lokalitě na Zahrádkách, opravy komunikací v obci Horní Bousov. Co se týká chodníků, tak bychom chtěli dokončit opravu chodníku v ulici V Lipkách, vybudování nového chodníku a parkovacích stání v ulici Lhotecká podél krajské komunikace. Dále jsme zadali zpracování studie na vybudování nových chodníků v Horním Bousově podél krajské komunikace a po odsouhlasení můžeme plynule navázat se zpracováním projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení.

celý článek...


Slovo starosty

6/2018

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
jsme na konci roku 2018, ale také na začátku volebního období 2018- 2022. Dne 5. listopadu se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva města, které zvolilo nové vedení města. Novým místostarostou se stal pan Pavel Kubeček, který bude pracovat pro město jako tzv. uvolněný místostarosta, což znamená, že na toto období přerušil své předchozí zaměstnání a bude se práci pro naše město věnovat na plný úvazek. Rada města bude pracovat v tomto volebním období ve složení Miroslav Boček, Pavel Kubeček, Ing. Robert Olbrich, Karel Hosa a Mgr. Jiří Procházka. Doufám, že navážeme na minulá období a budeme pokračovat v modernizaci našeho města, místních částí a našeho okolí tak, abyste vy občané byli spokojeni.

Vizí a plánů do dalšího období je naplánováno dost. Záleží na finanční kondici města a prioritách daných projektů. Podrobněji bychom vás chtěli seznámit s plány na rok 2019 a další období v prvním čísle zpravodaje Bousovák v roce 2019.

celý článek...


Slovo starosty

5/2018

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
jsme na konci volebního období 2014–2018. Dovolte mi lehce toto období zhodnotit a bilancovat. Co se za uplynulé období povedlo a co se nepovedlo zrealizovat. Názor může mít každý rozdílný, ale myslím, že pozitiva převáží ta negativa. Je potřeba se na věci dívat s nadhledem a s odstupem času. Jsme malé město, které řeší každodenní problémy, ale i ty dlouhodobé. Toto období lze orámovat dvěma největšími investičními akcemi za poslední dobu. Jedná se o rekonstrukci budovy městského úřadu, která proběhla v roce 2014–2015 a projektem, který právě vrcholí a je před dokončením, což je vybudování nových chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení v ulicích Zahrádky a Dlouhá. Oba projekty byly podpořeny finančními prostředky z dotačních titulů. I v tomto období bylo město velmi aktivní v získávání finančních prostředků z dotací na projekty, které byly připravené k realizaci. Městu se podařilo včetně letošního roku získat více jak 33 miliónů korun z evropských fondů. S tím samozřejmě souvisí i pokrytí části nákladů z rozpočtu města na dofinancování každého podpořeného projektu. Na tyto projekty vydalo město více jak 42 miliónů korun. Které další investiční projekty podpořené evropskými penězi vypíchnout? Určitě je to modernizace místních komunikací v rámci II. a III. etapy v roce 2015. Jedná se o ulice Zahradní, Okružní, Rachvalská, Požárníků, V Kališti, Maštálkova a Na Krechtech.

celý článek...


Slovo starosty

4/2018

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
prázdniny jsou v plném proudu, užívání dovolených také, ale rozvoj města se nezastavil. Co běží a co se připravuje v našem městě a místních částech?

V ulici Zahrádky finišují práce spojené s vybudováním nových chodníků. V ulici Dlouhá bylo nainstalováno nové veřejné osvětlení a budou následovat zemní práce pro položení nových obrubníků a pokládku betonové dlažby. Během července zhotovitel M-SILNICE a.s. zahájil pokládku dvou vrstev živičného povrchu v ulici Dlouhá. Poslední finální vrstva bude položena 30. – 31. 7. V návaznosti na tyto práce byl také opraven a rekonstruován železniční přejezd mezi ulicemi Zahrádky a Dlouhá. Druhý přejezd mezi ulicemi Nádražní a Rachvalská bude opraven po otevření a zprovoznění ulice Dlouhá.

celý článek...


Slovo starosty

3/2018

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
dovolte mi, abych vás informoval o novinkách v našem městě a místních částech, které se udály a které se připravují. Největší investiční akce roku 2018 v našem městě je spojená s rekonstrukcí krajské komunikace v ulici Dlouhá, kde investorem a koordinátorem prací je Středočeský kraj. Práce běží dle časového harmonogramu. Malé zpoždění prací nastalo s nečekanými problémy s podložím v dané ulici. Ve spolupráci s projekční kanceláří se vše vyřešilo a práce se rozeběhly na plné obrátky. Termín dokončení nové komunikace je stanoven do konce června.

Projekt, který je financován z rozpočtu města a podpořen dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury, vybudování nových chodníků v ulicích Zahrádky a Dlouhá běží s malými přestávkami také dle časového harmonogramu. V ulici Zahrádky nastaly nemalé problémy při překládce sítí společnosti CETIN, které se podařilo ve spolupráci města a zhotovitele vyřešit. Ke konci května by se měla opět rozeběhnout pokládka zámkové dlažby a instalace nového veřejného osvětlení. V ulici Dlouhá pokračuje pokládka silničních obrubníků a je připraveno nové kabelové vedení pro instalaci nového veřejného osvětlení.

celý článek...


Slovo starosty

2/2018

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
všichni jsme si mysleli, že paní zima je už na ústupu, ale bohužel v závěru měsíce března se ještě přihlásila. Náklady na zimní údržbu po dobu zimních měsíců v našem městě díky nevelkým sněhovým srážkám byly minimální. A ani přechodné ochlazení na konci března nezabránilo tomu, aby se v našem městě po zimní přestávce rozjely největší investiční akce v letošním roce.

Práce spojené s vybudováním nových chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení v ulicích Zahrádky a Dlouhá se nyní plně rozeběhly. Stavební práce budou rozděleny na dvě etapy. V I. etapě se vybudují nové chodníky a parkovací stání v ulici na Zahrádkách. V rámci zemních prací bude položeno do chodníků vedení pro nové veřejné osvětlení. Při této rekonstrukci ulice dojde také k přeložce vrchního vedení (telefony) firmy CETIN (bývalé O2) do trasy nových chodníků. Souběžně poběží zemní práce spojené s rekonstrukcí krajské komunikace v ulici Dlouhá. Po přípravě podloží pod novou komunikaci a položení obrubníků začne II. etapa vybudování chodníků a parkovacích stání v ulici Dlouhá. I zde bude vybudováno nové veřejné osvětlení a dojde k přeložkám kabeláže firmy CETIN a UPC. Náklady na přeložky hradí město z vlastního rozpočtu. V rámci obou projektů budou opraveny oba železniční přejezdy na Zahrádkách. Po dobu stavby to nebudou mít občané obou ulic jednoduché, ale věřím, že budou spíše shovívaví a trpěliví. Na tento projekt čekalo město více jak deset let a tak doufám, že na podzim po ukončení stavby budeme všichni spokojeni.

celý článek...


Slovo starosty

1/2018

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
rok 2017 jsme zakončili novoročním ohňostrojem na rybníku Pískovák. Jsme na prahu roku 2018, který bude rokem velkých oslav napříč celou republikou. Oslavy 100. výročí založení republiky, oslavy 100. výročí ukončení 1. světové války a pro nás také oslavy 700 let od nejstaršího písemného záznamu o Dolním Bousově, který se datuje k roku 1318. Všechny tyto milníky bychom si rádi připomněli i v našem městě. Termíny a program se dolaďují a občané budou průběžně informováni. Rok 2018 je také rokem komunálních voleb, kdy si občané obcí a měst zvolí nová vedení radnic a obecních úřadů.Shrnutí roku 2017

Rok 2017 v našem městě byl poměrně klidný. I když nějaké problémy se vyskytly, ale daly se vyřešit ihned nebo v krátkém časovém období. Proto se mohlo vedení města věnovat dalšímu zvelebování města a okolí, údržbě majetku a zlepšování životní úrovně v našem městě. Které akce a projekty nás provázeli během roku 2017?
Zde je hrubý výčet těch nejdůležitějších.


Plány na rok 2018

Nyní bych vás rád seznámil s plány na rok 2018. Zastupitelstvo města schválilo dne 18. 12. 2017 na svém zasedání rozpočet na rok 2018 jako schodkový. Město bude hospodařit na straně příjmů s částkou 61.378.000 Kč a na straně výdajů s částkou 74.174.000 Kč. Na investiční akce je vyčleněno bezmála 40 mil. korun.

celý článek...


Slovo starosty

6/2017

Vážení spoluobčané,

Starosta města Miroslav Boček blíží se kouzelný čas Vánoc, čas kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.

Važme si jeden druhého a zachovejme si slavnostní chvíle z vánočních a novoročních svátků po celý rok. Vánoce v nás vyvolávají i vzpomínky na naše blízké, kteří jsou někde daleko, nebo si v tichosti připomínáme i ty, kteří již bohužel nejsou mezi námi.

Do nového roku si proto přejme vždy najít dostatek sil, odvahy i trpělivosti s každou, byť sebemenší životní výzvou. Přejme si, abychom se každý den dokázali alespoň na malou chvíli zastavit a zjistit jaké to je, když nikam nespěcháme. Občas stačí málo, třeba jen zkusit vnímat pohodu a krásu, kterou pro hektický způsob života často přehlížíme a prožít radost z každé hezké chvilky s našimi nejbližšími.

K příležitosti těchto krásných svátků Vám jménem Městského úřadu a zastupitelů města chci popřát dobrou pohodu, klidné svátky a zároveň Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

celý článek...


Slovo starosty

5/2017

Vážení spoluobčané,

Starosta města Miroslav Boček čas dovolených a prázdnin je za námi. Začal nový školní rok s rekordním počtem prvňáčků v naší škole. Poprvé v historii naší školy byly otevřeny tři první třídy. S tím jsou spojené jak organizační záležitosti v rámci školy, tak i stoupající náklady v rámci příspěvku z rozpočtu města od zřizovatele. Přeji všem novým prvňáčkům příjemný začátek jejich nové etapy života. Vstupujeme do posledního čtvrtletí letošního roku. Co nás ještě čeká a co nás nemine? Vedení města se začne zabývat návrhem rozpočtu na rok 2018. Rozpočet na příští rok bude určitě ovlivněn dvěma velkými investicemi, které se rozeběhnou částečně letos, ale většina plánovaných prací proběhne v následujícím roce.

Za prvé, jedná se o projekt „Intenzifikace ČOV“ o celkových nákladech 7.718.796 Kč s DPH. Na tento projekt získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí v celkové výši 4.351.391 Kč. Dne 11. 9. 2017 proběhlo předání staveniště za účasti zhotovitele firmy VODA.CZ, stavebního dozoru a vedení města. Termín dokončení je naplánován na 16 měsíců od předání staveniště a bude probíhat za plného provozu čističky odpadních vod.

celý článek...


Slovo starosty

4/2017

Vážení spoluobčané,

Starosta města Miroslav Boček v rámci novinek v našem městě, bych chtěl potěšit občany lokality Zahrádky a ulice Dlouhá. Městu se podařilo získat dotaci na vybudování nových chodníků a parkovacích stání. Žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury byla podána v lednu letošního roku. Informaci o přiznání dotace ve výši 7,5 mil. korun obdrželo město počátkem července. Je to první krok k dokončení projektu, který svojí historií sahá až do roku 2007. Nyní bude probíhat příprava podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele. Odhadované náklady na celý projekt jsou dle projektové dokumentace 16 mil. korun bez DPH. Přesný termín realizace v tuto chvíli není známý. Další bodem v rámci projektu budou jednání s úřadem Středočeského kraje ohledně termínu dokončení opravy krajské komunikace v ulici Dlouhá, která musí proběhnout před vybudováním nových chodníků. Vedení města bude občany včas informovat.

celý článek...


Slovo starosty

3/2017

Vážení spoluobčané,

Starosta města Miroslav Boček dovolte mi, abych vás informoval o dění v našem městě a okolí. Stavební sezóna se pozvolna rozebíhá i v našem městě. K poslednímu dni měsíce dubna byla dokončena oprava chodníku v ulici Nádražní. Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků zhotovitelem firmou COLAS CZ a.s. Celkové náklady na opravu činily 765 649 Kč bez DPH.

Projektem, který se rozeběhne v následujících měsících, bude projekt nového parkoviště pod poštou. Ten je konečně stavebně povolen, bude tedy následovat výběr zhotovitele. Na pozemku vznikne celkem 17 nových parkovacích míst pro osobní automobily, 1 pro tělesně postižené a 9 míst pro motorkáře. Zahájení prací je plánováno na začátek července, dokončení prací včetně kolaudace do konce měsíce září. Do pozemku byly položeny inženýrské sítě (plyn, vodovod, splašková kanalizace) pro budoucí výstavbu na sousedním pozemku. Parkoviště bude osvětleno. Město bude prostory nabízet různým prodejcům a stánkařům. Doufáme, že se částečně uleví parkování na náměstí a začne se více využívat i parkoviště v ulici Zahradní.

celý článek...


Slovo starosty

2/2017

Vážení spoluobčané,

Starosta města Miroslav Boček zima je na ústupu a jaro se začíná probouzet. Rokem 2017 jsme se přehoupli do druhé poloviny volebního období 2014-2018. Co se povedlo či nepovedlo, nechám na vás na občanech našeho města a místních částí. Město je zdravé a postupně se ho snažíme rozvíjet tak, aby se v něm žilo co nejlépe. Je mi jasné, že nemůžeme být nikdy spokojeni, čas běží dál. Musíme stále přemýšlet, jak učinit naše město ještě lepším. V dnešní době, kdy převládá administrativní byrokracie místních samospráv, to není lehký úkol. Samosprávy jsou zahlcovány nesmyslnými nařízeními a povinnostmi, které musí v daném roce plnit. Bohužel selský rozum a jednoduchost se pomalu vytrácí. Záměry, které by se daly zrealizovat v řádech týdnů, trvají měsíce a projekty, které by se daly realizovat v řádech několika měsíců, trvají roky.

celý článek...


Slovo starosty

1/2017

Vážení spoluobčané,

Starosta města Miroslav Boček rok 2016 je minulostí. Byl to rok, kdy jsme oslavili 155. výročí postavení budovy radnice města slavnostním otevřením po náročné rekonstrukci, které se konalo na konci května v rámci dne otevřených dveří. Byl to rok, kdy nás nepostihly žádné katastrofy či nepředvídatelné události. Věnovali jsme se zvelebování města, údržbě majetku a zlepšení životní úrovně v našem městě. Nyní mi dovolte letmo připomenout, jaké investice se zrealizovaly v roce minulém. Jak jsem avizoval na začátku, stěžejním úkolem bylo dokončení modernizace budovy radnice města. Během jarních měsíců byly dokončeny interiéry budovy ve spolupráci s firmou Nábytek Řepov. Náklady na vnitřní vybavení činily 1,2 mil. korun.

celý článek...


|0-15|15-30|30-43|

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Historické - 102
Historické
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl