Slovo starosty >> 3/2017
Slovo starosty

3/2017

Vážení spoluobčané,

Starosta města Miroslav Boček dovolte mi, abych vás informoval o dění v našem městě a okolí. Stavební sezóna se pozvolna rozebíhá i v našem městě. K poslednímu dni měsíce dubna byla dokončena oprava chodníku v ulici Nádražní. Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků zhotovitelem firmou COLAS CZ a.s. Celkové náklady na opravu činily 765 649 Kč bez DPH.

Projektem, který se rozeběhne v následujících měsících, bude projekt nového parkoviště pod poštou. Ten je konečně stavebně povolen, bude tedy následovat výběr zhotovitele. Na pozemku vznikne celkem 17 nových parkovacích míst pro osobní automobily, 1 pro tělesně postižené a 9 míst pro motorkáře. Zahájení prací je plánováno na začátek července, dokončení prací včetně kolaudace do konce měsíce září. Do pozemku byly položeny inženýrské sítě (plyn, vodovod, splašková kanalizace) pro budoucí výstavbu na sousedním pozemku. Parkoviště bude osvětleno. Město bude prostory nabízet různým prodejcům a stánkařům. Doufáme, že se částečně uleví parkování na náměstí a začne se více využívat i parkoviště v ulici Zahradní.

V měsíci květnu předal městu Ing. Lubor Jenček zpracovanou projektovou dokumentaci na stavební úpravy prostor přízemí budovy bývalé spořitelny na náměstí pro potřeby pobočky České pošty. Práce by měly být zahájeny počátkem prázdnin a dokončeny do konce září. Poté by měly být prostory předány k užívání České poště.

Na přelomu měsíce února a března proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektu „Intenzifikace ČOV Dolní Bousov“. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem osm uchazečů. Nejvýhodnější nabídku zpracovala firma VODA CZ s r.o. z Hradce Králové.

Celkové náklady dle smlouvy o dílo činí 6.379.170 Kč bez DPH, 85 % z celkových uznatelných nákladů pokryje získaná dotace z Operačního programu životního prostředí z roku 2016. Zahájení prací je naplánováno na září letošního roku. Stavba potrvá 16 měsíců za plného provozu čističky odpadních vod.

Další výběrové řízení, které proběhlo v měsíci dubnu, se týkalo nových herních prvků pro MŠ v ulici Zahradní. Cílem projektu je nahrazení starých, kovových a nebezpečných herních prvků, které byly z důvodu bezpečnosti odstraněny v roce 2016. Město oslovilo tři uchazeče, zabývající se danou tématikou. Nejlepší nabídku podala firma Hřiště CZ, s.r.o. z Brna s celkovými náklady 559 720 Kč bez DPH. Instalace prvků začne v měsíci červnu.

Podstatná informace pro všechny místní občany, ale i z okolí. Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domků v našem městě jsou vyprodány. V lokalitě za benzinkou si každý pozemek našel svého majitele. V jarních měsících byla dokončena elektrifikace zbylých pozemků v budoucí ulici Javorová. Nyní se rozeběhnou stavební práce ve spodní části ulice. Proběhne položení obrubníků, příprava podkladů pro finální povrchy komunikace a chodníků. Podle rozestavěnosti budou práce postupně pokračovat v celé délce komunikace. Finální povrchy jsou plánovány na rok 2018.

Přejdeme do místní části Horní Bousov. Zde probíhají postupné opravy budovy bývalé školy. Firma OKAY-Plast s r.o. Sobotka provedla výměnu oken v celé budově. Zároveň probíhají práce spojené s opravou sociálních zařízení a kanalizace, modernizace rozvodů elektroinstalace a vytápění. Práce by měly být dokončeny do konce června.

Dne 20. 5. 2017 proběhla v Horním Bousově malá slavnost. V rámci oslav 125. výročí založení sboru SDH, předalo vedení města členům jednotky nové (ojeté) požární vozidlo Renault G230 CAS 15, které nahradilo původní vozidlo.

Náklady na pořízení tohoto vozidla od firmy HANDS s r.o. činí 592 900 Kč s DPH. Město Dolní Bousov částku hradilo z vlastního rozpočtu. Doufám, že vozidlo bude sloužit dlouhá léta pro potřeby požární jednotky.

Nyní mi dovolte, abych vás pozval nejprve na Bousovfest, který se koná v sobotu 10. 6. 2017 od 18.00 hodin v areálu Likérky Bousov. Hlavním tahounem a zároveň vrcholem večera bude skupina Tři sestry. Město je spoluorganizátorem této akce společně s likérkou.

Vstupenky jsou v předprodeji v IC v Kostelní ulici, v regionální prodejně likérky v Tovární ulici.

Další kulturní akcí, na kterou bych vás rád pozval, je otevření druhé naučné stezky v našem městě. Termín otevření je stanoven na neděli 11. 6. 2017 od 15.00 hodin. Sraz účastníků a zahájení bude na louce pod likérkou. Slavnostní otevření se bude konat v rámci dětského dne. Pro děti bude připraven bohatý program.

Dětský den bude letos pořádán ve spolupráci s Českým rybářským svazem a s naší místní rybářskou organizací. Celorepublikový projekt „Ve vodě nežijí jen vodníci“ je zaměřený na propagaci rybářství, na ochranu přírody a efektivní využití volného času dětí.

Snahou je, prostřednictvím přímé rybářské činnosti vytvořit u dětí povědomí o tuzemských rybách, jejich životě, o vodě, vodních živočiších a rostlinách.

Cílem je v dětech probudit zájem o rybářství a přírodu tak, aby si některé z nich zvolily rybářský kroužek za mimoškolní aktivitu. Děti by při takto stráveném dopoledni měly poznat, že volný čas lze trávit i jinak, než vysedáváním u televize či počítačových her.

Celá akce bude probíhat přímo na rybářském revíru v okolí Červenského a Továrenského rybníka. Děti se mimo jiné na jednotlivých stanovištích seznámí s rybařením a také si vše, pod dozorem zkušených rybářů, vyzkouší.

Miroslav Boček
starosta města


SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(3/2018)

dovolte mi, abych vás informoval o novinkách v našem městě a místních částech, které se udály a které se připravují. Největší investiční akce roku 2018 v našem městě je spojená s rekonstrukcí krajské komunikace v ulici Dlouhá, kde investorem a koordinátorem prací je Středočeský kraj...

Bousovák číslo 3/2018
(formát: Pdf; 3,56 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 5
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl