Slovo starosty >> 5/2018
Slovo starosty

5/2018

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
jsme na konci volebního období 2014–2018. Dovolte mi lehce toto období zhodnotit a bilancovat. Co se za uplynulé období povedlo a co se nepovedlo zrealizovat. Názor může mít každý rozdílný, ale myslím, že pozitiva převáží ta negativa. Je potřeba se na věci dívat s nadhledem a s odstupem času. Jsme malé město, které řeší každodenní problémy, ale i ty dlouhodobé. Toto období lze orámovat dvěma největšími investičními akcemi za poslední dobu. Jedná se o rekonstrukci budovy městského úřadu, která proběhla v roce 2014–2015 a projektem, který právě vrcholí a je před dokončením, což je vybudování nových chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení v ulicích Zahrádky a Dlouhá. Oba projekty byly podpořeny finančními prostředky z dotačních titulů. I v tomto období bylo město velmi aktivní v získávání finančních prostředků z dotací na projekty, které byly připravené k realizaci. Městu se podařilo včetně letošního roku získat více jak 33 miliónů korun z evropských fondů. S tím samozřejmě souvisí i pokrytí části nákladů z rozpočtu města na dofinancování každého podpořeného projektu. Na tyto projekty vydalo město více jak 42 miliónů korun. Které další investiční projekty podpořené evropskými penězi vypíchnout? Určitě je to modernizace místních komunikací v rámci II. a III. etapy v roce 2015. Jedná se o ulice Zahradní, Okružní, Rachvalská, Požárníků, V Kališti, Maštálkova a Na Krechtech.

Dále velmi důležitou akcí byla rekonstrukce vodojemu v Horním Bousově. V neposlední řadě také rozšíření kapacity MŠ – nová pátá třída v budově ve Školní ulici, kde stavba právě probíhá. Nemalé prostředky se investují do intenzifikace čistírny odpadních vod, která je velmi důležitá pro další rozvoj města v nejbližším období. Jsem rád, že se podařilo najít společnou řeč se Středočeským krajem a zmodernizovat krajskou komunikaci z Horního Bousova do Dolního Bousova a konečně také krajskou komunikaci v ulici Dlouhá a Zahrádky. Kompletní shrnutí je v tabulce viz níže:

Klikněte pro zvětšení

Dále bych se chtěl zastavit u největších projektů, které byly financovány pouze z rozpočtu města. Jedná se zejména o modernizaci místních komunikací a chodníků a investice do budov ve vlastnictví města. Zde se jedná hlavně o opravy budov bývalých základních škol v Horním Bousově a ve Vlčím Poli. Dále investice do budov a zařízení ZŠ a MŠ. Vybudovali jsme naučné stezky v okolí našeho města a místních částí. Dále se město věnovalo i opravám kulturních památek, hřbitovních zdí, dělaly se investice do sportovních zařízení atd. Po celé období byly také podporovány místní spolky, sdružení a všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů. Viz tabulka:

Klikněte pro zvětšení

Dále je nutné si uvědomit, že jsme jedno z mála měst a obcí v našem okolí, které je vlastníkem vodovodu, kanalizace a ČOV. Toto vlastnictví je spojeno samozřejmě s údržbou a obnovou dané sítě. Náklady na údržbu a povinné investice se pohybují v řádech miliónů korun ročně. Zde nás v nastávajícím období čekají investice do čerpací stanice Střehom a výměny hlavního přivaděče pitné vody ze Střehomi na okraj města u „Baráčku“. Město má zpracovaný projekt na záložní vrt pro zásobování našich občanů pitnou vodou. Myslím, že téma spotřeba a zásobování pitnou vodou nás bude provázet nejen v dalším období vzhledem měnícím se klimatickým podmínkám. Nutno říci, že je to i na vás občanech, jak se budete chovat a přistupovat ke spotřebě vody v našem městě. S tím souvisí i plánovaná změna územního plánu, která se právě rozbíhá. Změna řeší mimo jiné i novou lokalitu pro výstavbu rodinných domků v lokalitě v ulici V Lipkách za železničním přejezdem.

Nemohu opomenout údržbu a obnovu veřejné zeleně, veřejného osvětlení a úklid města. Všechny tyto zmíněné práce vykonávají zaměstnanci města nebo občané daných místních částí – ne žádná najatá firma nebo společnost.

Velké téma je určitě kulturní a společenský život. Na něj bychom neměli zapomínat. Díky práci zaměstnanců infocentra a knihovny, vedení základní a mateřské školy, díky práci několika dobrovolníků se podařilo nastartovat projekty a akce, které si získaly oblibu a opakují se každoročně. V tomto ohledu musím také vyzvednout činnost členů všech sborů dobrovolných hasičů, kteří pořádají a organizují nespočet kulturních akcí pro občany všech generací. Myslím také, že nastavené podmínky podpory všech spolků a sdružení mají svůj význam a přispívají hlavně k výchově dětí a mládeže ve volném čase.

Bohužel co nelze ovlivnit v našem městě je kvalita a sortiment nabízených služeb jako je ubytování, restaurace a obchody. Jsou výjimky, které se snaží občanům a návštěvníkům našeho města a okolí nabídnout to nejlepší, co je v jejich silách, ale celkově toto odvětví dlouhodobě skomírá.

Určitě jsem nedokázal zmínit vše, co se událo a zrealizovalo, ale podařilo se toho dost a věřím, že v podobném trendu bude město pokračovat dál. Vím, že v mnoha oblastech a odvětvích je co zlepšovat a měnit. Chtěl bych, aby naše město bylo pro všechny občany příjemným domovem, kam se budeme rádi každodenně vracet.

Nyní mi dovolte touto cestou poděkovat všem členům zastupitelstva za podporu a spolupráci, za odvedenou práci v uplynulém období 2014–2018. A také všem zaměstnancům městského úřadu, s kterými jsem mohl spolupracovat po tyto čtyři roky. Je nutné připomenout, že agendy a nároky na zaměstnance městského úřadu se neustále zvyšují díky neustálým změnám a zvyšující se byrokracii. Ale i tak úkoly, které je nutné plnit během daného roku, zaměstnanci v neměnném počtu plní na výbornou. Důkazem jsou výsledky častých kontrol, audity atd.., které jsou hodnoceny bez pochybení a závad. Doufám, že nové zastupitelstvo města naváže na započatou práci i v následujícím období a bude se podílet na dalším rozvoji našeho města.

Nyní bych se vrátil k aktuálnímu dění. Blíží se dokončení nových chodníků a parkovacích stání v ulici Dlouhá a Zahrádky. Stavební práce by měly být dokončeny do konce října. Poté bude následovat odstraňování vad a nedodělků a následná kolaudace stavby. Co se týká projektu modernizace krajské komunikace v ulici Dlouhá, zde byla stavba dokončena a zhotovitel M- -SILNICE a.s. požádal o kolaudaci stavby. Investorem projektu je Středočeský kraj.

Další stavba, která je v plném proudu, je vybudování páté třídy MŠ v objektu čp. 186 v ulici Školní. Zde jsou hotové hrubé práce. Nové instalace elektro, vody, topení, napojení na kanalizaci, výměna oken, nová přístavba pro sociální zařízení dětí MŠ. Probíhají přípravné práce pro vybudování výtahu a dvou venkovních přístupových schodišť. Budou následovat práce spojené s položením dlažeb, nové obklady, štukování, sádrokartony a poté kompletace rozvodných sítí. Dokončení díla je naplánováno do konce listopadu.

Finišují práce na opravě hřbitovních zdí na hřbitově v Dolním Bousově. Zbývá dokončit spárování nových zdí, očistit a otryskat pískovcové základy a dílo bude předáno městu.

Na konci měsíce srpna bylo dokončeno restaurování Mariánského sloupu na náměstí T. G. Masaryka. Restaurátorské práce prováděl ak. soch Martin Pokorný a jeho tým. Na opravu sochy byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury ve výši 162.000 Kč.

Počátkem školního roku byly zakončeny práce spojené s opravou chodníků pro děti v areálu MŠ v ulici Zahradní. Práce prováděla firma Miroslav Kršík pokrývačství a stavební práce. Celkové náklady na rekonstrukci chodníků byly 749 995 Kč s DPH. Náklady byly hrazeny z rozpočtu města.

Během měsíce srpna byla dokončena kompletní rekonstrukce a modernizace hřiště na fotbalovém stadiónu. Práce prováděla firma AGRO a.s. Celkové náklady na rekonstrukci byly 5 246 378 Kč s DPH a byly hrazeny z rozpočtu města. Nyní se plocha připravuje na postupné zatěžování. Probíhají práce spojené s pravidelným hnojením, sekáním, zavlažováním. V polovině září byla plocha kompletně znovu propískována a provzdušněna. Počátkem října se sportovní klub rozhodne, podle klimatických podmínek a stavu hřiště, kolik zápasů se v podzimním období na novém hřišti odehraje. Fanouškové klubu budou včas informováni.

Město ve spolupráci s ing. arch. Kosíkem z Mladé Boleslavi a ing. arch. Bočkem z Písku započalo práce na změně územního plánu. Změna územního plánu řeší plochu o výměře 18.500 m2. Do změny jsou zahrnuty všechny návrhy, které byly v zastupitelstvu projednávány za uplynulé období od roku 2014. Termín pro dokončení a schválení změny územního plánu je odhadnut na půl roku.

Na konci září se rozeběhne projekt „Oprava místních komunikací a parkovišť v místní části Bechov“. Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikací na návsi v dané obci. Město oslovilo čtyři firmy do výběrového řízení. Nabídky podaly nakonec tyto firmy, COLAS CZ, a.s., H- -INTES s.r.o. a GEMA MB s.r.o. Nejvýhodnější nabídku podala firma COLAS CZ, a.s. v celkové výši 3.327.245 Kč s DPH. Práce by měly být dokončeny do konce listopadu. Celkové náklady budou hrazeny z rozpočtu města. Souběžně proběhne i přeložka vrchního vedení (telefony) společnosti CETIN do země. Chtěl bych požádat občany Bechova, kterých se bude stavba týkat, o maximální spolupráci, trpělivost a shovívavost po dobu stavby.

Nyní mi dovolte poděkovat všem pomocníkům, dobrovolníkům a zaměstnancům města, kteří se podíleli na přípravách a organizaci 1. Bousovských slavností, které proběhly poslední víkend o prázdninách na náměstí a za kostelem sv. Kateřiny. Město by chtělo založit novou tradici těchto slavností a pořádat je každoročně. Odměnou pro všechny byla velmi hojná návštěvnost i přes nepřízeň počasí, které nás potkalo. Zda byly slavnosti úspěšné či ne zhodnotí čas a ohlas návštěvníků. Už nyní organizátoři pracují na dalším ročníku, který se uskuteční opět na konci prázdnin.

Závěrem mi dovolte, pozvat všechny občany našeho města, místních částí a okolí na oslavy 100 let republiky a ukončení 1. světové války, které se budou konat v sobotu 6. 10. 2018. Je připraven bohatý program, který bude postupně probíhat na náměstí T. G. Masaryka, za kostelem sv. Kateřiny, na hřbitově v Dolním Bousově a v areálu na „Školništi“.

Přeji klidný podzim.

Miroslav Boček
starosta města


SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(1/2019)

rok 2018 je minulostí. S novými cíli a plány hledíme do roku nového. I v letošním roce chceme pokračovat ve zvelebování našeho města a našich místních částí. Než vás seznámím s plány na letošní rok a na celé volební období, zmínil bych se lehce o tom, co se podařilo, ale i nepodařilo v roce 2018. Podařilo se zrealizovat několik investičních projektů, které byly financovány jak z dotačních prostředků, tak i z rozpočtu města. Celkem bylo proinvestováno více jak 45 mil. korun. K tomu můžeme připočíst investici Středočeského kraje ve výši 20,5 mil. korun na modernizaci ulice Dlouhá...

Bousovák číslo 1/2019
(formát: Pdf; 2,89 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Historické - 8
Historické
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl