Slovo starosty >> 1/2019
Slovo starosty

1/2019

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
rok 2018 je minulostí. S novými cíli a plány hledíme do roku nového. I v letošním roce chceme pokračovat ve zvelebování našeho města a našich místních částí. Než vás seznámím s plány na letošní rok a na celé volební období, zmínil bych se lehce o tom, co se podařilo, ale i nepodařilo v roce 2018. Podařilo se zrealizovat několik investičních projektů, které byly financovány jak z dotačních prostředků, tak i z rozpočtu města. Celkem bylo proinvestováno více jak 45 mil. korun. K tomu můžeme připočíst investici Středočeského kraje ve výši 20,5 mil. korun na modernizaci ulice Dlouhá.

Přehled investic v roce 2018 zde.

Plány na rok 2019

Nyní bych vás seznámil s plány na rok 2019. Zastupitelstvo města schválilo dne 19. 12. 2019 na svém zasedání rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný. Město bude hospodařit s příjmy v celkové výši 61.400.000 Kč. Strana výdajů je rovna příjmům. Na investiční akce je vyčleněno téměř 30 mil. korun. Největší položkou na straně výdajů jsou investice do místních komunikací a chodníků. Město musí v letošním roce dokončit novou místní komunikaci v ulici Javorová za benzinkou. Dále jsou plánovány opravy komunikací a chodníků na sídlišti, nové komunikace v zadní lokalitě na Zahrádkách, opravy komunikací v obci Horní Bousov. Co se týká chodníků, tak bychom chtěli dokončit opravu chodníku v ulici V Lipkách, vybudování nového chodníku a parkovacích stání v ulici Lhotecká podél krajské komunikace. Dále jsme zadali zpracování studie na vybudování nových chodníků v Horním Bousově podél krajské komunikace a po odsouhlasení můžeme plynule navázat se zpracováním projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení.

Pracuje se na změně územního plánu města Dolní Bousov a jeho místních částí. Když půjde vše podle plánu, změna bude dokončena a schválena do června roku 2019. Poté bude následovat zpracování projektových dokumentací na zasíťování nových stavebních pozemků za přejezdem v ulici V Lipkách.

Dále se počítá z modernizací veřejného osvětlení na úsporné LED osvětlení v našem městě, pokud se podaří získat dotační prostředky z Ministerstva životního prostředí.

Místní části

Investiční prostředky jsou plánované také do našich dalších místních částí. V obci Vlčí Pole se bude opravovat hřbitovní zeď včetně nových vstupních vrat a restaurování kříže na hřbitově. V obci Bechov je plánovaná výměna střešní krytiny a oprava fasády na budově bývalé školy. Pokud se konečně podaří dotáhnout zpracování projektové dokumentace ku prospěchu všech zúčastněných, mohli bychom začít s revitalizací bývalého náhona, ale zde je to spíše věštění z křišťálové koule. V obci Střehom bychom chtěli vyměnit stávající veřejné osvětlení. Pracuje se na projektové dokumentaci, kterou musí schválit památkový úřad. Plánovaná je také přeložka vrchního vedení nízkého napětí ze sloupů do země. Tuto investici plánuje vlastník sítě ČEZ. Další investicí je výměna oplocení okolo čerpací stanice ve Střehomi, které je v havarijním stavu.

Poté bude následovat vybudování nového oplocení kolem zrekonstruované budovy vodojemu v Horním Bousově. Projektová dokumentace je zpracovaná a stavební povolení platné. Ani letos nezapomínáme na kulturní památky. V Horním Bousově bude zrestaurován křížek naproti bývalé škole. Povolení od památkářů máme platné.

Žádosti o dotace

Další investice budou ovlivněny tím, jestli budeme úspěšní v podaných žádostech o dotace. Město žádá o finanční podporu na vybudování jazykových učeben v podkroví budovy základní školy z Integrovaného regionálního operačního programu. Z téhož programu žádáme o dotaci na rekonstrukci budovy u bývalé Proclimy, ve které by mělo vzniknout 16 bytových jednotek.

Abychom mohli investovat a popřípadě žádat o dotace, musíme mít připravené projektové dokumentace. Jak se říká v „šuplíku“ máme připravené projektové dokumentace na modernizaci a rozšíření sokolovny, na opravu zbylých hřbitovních zdí na hřbitově v našem městě. Dále na obnovu dvou lávek přes řeku Klenici. Jedná se o kovovou lávku u domu s pečovatelskou službou a malý mostek při cestě na fotbalové hřiště. Obě lávky jsou v havarijním stavu. Pracuje se na zpracování dokumentace na výměnu hlavního přivaděče vodovodu, který vede ze Střehomi k vodojemu a z Horního Bousova na křižovatku u „Baráčku“.

Počátkem roku zadalo město zpracování studie na vybudování bezbariérového přístupu v budově infocentra a knihovny. Tato studie bude představena úřadu památkové péče, který rozhodne o tom, jestli výtah v budově bude či ne. Pokud dostaneme kladné stanovisko, budou zahájeny práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Další projektové dokumentace se týkají budovy čp. 186 na náměstí, ve které jsou umístěny dvě třídy mateřské školy, ale fasáda je stále nedokončená. Dokumentaci na zateplení budovy máme již připravenou, takže by se mohl pohledově vylepšit další kousek náměstí. Počátkem ledna byly zahájeny projekční práce na výměnu krovu, který je v nevyhovujícím stavu, a také střešní krytiny. Poté bude následovat zpracování dokumentace na využití podkroví této budovy. Záměrem města je vybudování jednoho až dvou bytů. Jak vidíte, ani v této oblasti město nezahálí.

Plánované investice Stč kraje

Pozitivní zprávou je zveřejněný zásobník investičních projektů Středočeského kraje na roky 2019–2020, který se týká oprav krajských komunikací v okolí našeho města. V těchto letech plánuje Středočeský kraj opravit krajskou komunikaci od „zrcadla“ v ulici Lhotecká až do Vlčího Pole. Dále vybudovat zpomalovací ostrůvek na horizontu v Horním Bousově ve směru od Přepeř, který by měl zpomalit dopravu přes tuto obec. Jak to vypadá s průtahem Dolní Bousov – Rohatsko – Bechov – Obrubce? Dle informací z úřadu Středočeského kraje je v současné době pravomocné územní rozhodnutí. Pracuje se na dokumentaci pro stavební povolení. Ve druhé polovině roku 2019 by mohlo být zahájeno výběrové řízení a vlastní realizace stavby se předpokládá v roce 2020. Takové jsou informace, které jsme obdrželi při jednání na úřadu Středočeského kraje. Uvidíme, jaká bude realita.

Vize na delší období

Jaké jsou další plány a vize pro volební období 2018–2022? Samozřejmostí je správa a údržba majetku našeho města a údržba veřejné zeleně. Je to nekonečný kolotoč prací, které musí zvládnout naše údržbářská městská četa. Z větších projektů, které se z různých důvodů stále odkládají, je určitě zajímavá modernizace městského koupaliště, dále vybudování in-line dráhy v lokalitě Břízky a vybudování nového zázemí na fotbalovém stadiónu pro trénující mládež. Město se bude také zabývat projektem na revitalizaci náměstí. Bude se pokračovat s opravami zbylých místních komunikací a chodníků jak ve městě, tak i v místních částech. Nutná bude oprava fasády sportovní haly a domu s pečovatelskou službou. V plánu je vybudování vodovodu v obci Ošťovice, vybudování záložního vrtu pro zásobování pitnou vodou atd. a atd. Plánů je dost, uvidíme, jaké budou finanční možnosti města v následujících letech, které nás teprve čekají. O všech plánech budou občané města a místních částí průběžně informováni.

Kulturní akce

Nyní bych se vrátil ke kulturnímu a společenskému životu v našem městě. Jaké jsou plánované kulturní akce v roce 2019? Začínáme 9. Plesem města Dolní Bousov, bude následovat dětský karneval, čarodějnice, dětský den, 2. Bousovské slavnosti a konec roku zakončíme tradičním Mikulášem.

Závěrem mi dovolte, tradičně poděkovat všem organizátorům, dobrovolníkům a nadšencům, kteří se každoročně podílejí na přípravách Mikuláše. I letos byla akce úspěšná bez jediného organizačního zádrhelu. Už nyní se můžete těšit na další ročník, který se už připravuje.

Přeji pohodový rok 2019.

Miroslav Boček
starosta města


InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Historické - 68
Historické
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl