Slovo starosty >> 3/2019
Slovo starosty

3/2019

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
než jsme se nadáli, jsme v polovině roku 2019. Dovolte mi, abych vás poinformoval o tom, co se v našem městě a v našich místních částech událo a co se připravuje.

V polovině května byla dokončena a předána stavba Oprava místních komunikací v Horním Bousově. Práce provedla firma COLAS CZ. V rámci investiční akce z rozpočtu města byly opraveny místní komunikace v okolí budovy hasičárny, rybníčka na návsi, komunikace vedoucí k autobusové zastávce a oprava části komunikace vedoucí do nové zástavby. Celkové náklady činí 2.091.351 Kč bez DPH. Opravu odvodnění komunikace, vyčištění stávající dešťové kanalizace, výměnu či instalace nových navrtávacích pasů vodovodních přípojek provedla firma Miroslav Rejzek – voda, topení, plyn. I tato investice byla hrazena z rozpočtu města ve výši 364.935 Kč vč. DPH. Doufám, že tato investiční akce přispěje ke zlepšení vzhledu obce a ke zlepšení života občanů v Horním Bousově.

V místní části Vlčí Pole pokračují práce na opravě hřbitovní zdi. Práce pokračují dle smlouvy o dílo. Termín dokončení prací je stanoven do konce července. Zeď se kompletně odstranila, byly vybudovány nové základy, pískovcový sokl pod budoucí zeď byl navrácen zpět. Po ukončení prací budou pokračovat terénní úpravy v okolí hřbitova, bude vybudovaná nová plocha pro kontejner na bioodpad. Práce provádí firma Karel Hosa – ZETEZA.

Současně probíhají práce na opravě kříže s pískovcovým podstavcem. Práce provádí ak. sochařka Michaela Mrákotová. Nová vstupní vrata vyrábí umělecký kovář Pavel Kverek.

V místní části Bechov byly dokončeny práce spojené s výměnou střešní krytiny a klempířských prvků na budově bývalé školy. Provedené práce byly hrazeny z rozpočtu města ve výši 485.000 Kč bez DPH. Současně budova dostala i nový kabát. Náklady na novou fasádu byly hrazeny také z rozpočtu města ve výši 306.000Kč bez DPH. Kompletní práce provedla firma Miroslav Kršík – pokrývačství a tesařství. Budova je prakticky kompletně opravena. Doufám, že bude i nadále sloužit pro kulturní a společenský život občanů Bechova a Svobodína.

Nyní se přesuneme do našeho města, konkrétně do ulice Javorová za benzinovou pumpou. Práce na vybudování nové místní komunikace pokročily i zde. V měsíci dubnu byl položen finální asfaltový povrch a byly dokončeny chodníky. Zbývá vybudovat prostor pro kontejnery na třídění odpadů, dokončit instalaci lamp veřejného osvětlení a zbylé dokončovací stavební práce. Práce provádí firma Svoboda – zemní práce. Doufám, že zbylí vlastníci stavebních pozemků, kteří ještě nezahájili stavby rodinných domků, se budou chovat k majetku města obezřetně, abychom nemuseli řešit nějaká poškození a vymáhat poté náklady za případné způsobené škody.

V dubnu proběhlo výběrové řízení na opravu chodníku v ulici V Lipkách v části od železničního přejezdu směrem k náměstí. Město oslovilo firmy COLAS CZ, STAVBY Koťátko a ZETU Benátky. Nejvýhodnější nabídku předložila fa. ZETA Benátky v celkové výši 1.123.418 Kč bez DPH. Oprava chodníku bude hrazena z rozpočtu města. Staveniště bylo předáno v polovině května, dokončení je plánováno do konce měsíce června. Povrch chodníku bude asfaltový, město současně vybuduje podél chodníku nové veřejné osvětlení.

Další výběrové řízení proběhlo koncem dubna na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Dolní Bousov. Město oslovilo tři dodavatele těchto vozů pro hasiče – HAGEMANN a.s., Vesta Auto Corson s.r.o. a Auto Trutnov s.r.o. Nejvýhodnější nabídku podala firma HAGEMANN a.s. v celkové výši 858 811Kč včetně DPH. Část nákladů na pořízení vozu pokryje získaná dotace z Ministerstva vnitra ve výši 450.000Kč a získaná dotace z grantu Středočeského kraje ve výši 300.000Kč, zbylé náklady budou hrazeny z rozpočtu města. Dodání vozu je do 5ti měsíců od podepsání kupní smlouvy.

V květnu proběhla oprava střechy márnice na hřbitově v Dolním Bousově. Střecha byla již v havarijním stavu a ve větrném počasí hrozilo další poškození budovy. Práce provedla fa Ječný – Volf v celkové výši 242.142 Kč s DPH. Náklady na opravu byly hrazeny z rozpočtu města.

Dotace a projekty pro následující období

Město Dolní Bousov bylo úspěšné s podáním žádosti o dotaci na obnovu části veřejného osvětlení za úsporné LED osvětlení. Celkem bude vyměněno v našem městě 186 svítidel. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí. Město získalo dotaci v celkové výši 1.123.652 Kč. Dotace pokryje 50 % vynaložených nákladů. Obnova proběhne do konce měsíce září.

Další úspěšná žádost o dotaci se týká základní školy. Město v lednu letošního roku požádalo o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na vybudování dvou jazykových učeben s vybavením v podkroví základní školy. Výše schválené dotace činí 2.999.890 Kč. Dotace by měla pokrýt zhruba 70 % celkových plánovaných výdajů. Realizace projektu je plánovaná na přelom roku 2019–2020. Cílem projektu je rozšíření prostorových kapacit školy.

Město zpracovalo žádost o dotaci na pořízení cisterny pro zásobování pitnou vodou. Poskytovatelem dotace je opět Integrovaný regionální operační program v rámci vyhlášených výzev Místní akční skupinou Český ráj a Pojizeří. Město cisternu potřebuje pro případ krizových situací nebo jako náhradní zdroj při zásobování pitnou vodou v případě havárií, sucha atd. Jestli bude město s žádostí úspěšné, se dozví zhruba za čtyři měsíce.

V dubnu proběhla pracovní schůzka v místní části Střehom za účasti zástupců památkového úřadu, města a projektanta veřejného osvětlení. Po prohlídce obce byly domluveny podmínky, za jakých může město obnovit a rozšířit stávající veřejné osvětlení tak, aby splnilo požadavky památkářů. Nyní nebrání už nic k tomu, aby byla zpracovaná projektová dokumentace. Obnova veřejného osvětlení je plánovaná společně s projektem společnosti ČEZ na přeložku vrchního vedení do země.

Město zadalo zpracování projektové dokumentace na vybudování nového chodníku podél krajské komunikace od ulice Kolonie k chodníku v ulici Tovární. Záměrem tohoto projektu je vybudování komunikace pro pěší, zvýšení bezpečnosti chodců a bezpečné propojení této lokality se středem města. Dokumentaci zpracovala a předala městu Ing. Jiřina Bukovská.

Další zpracovaná projektová dokumentace se týká budovy č.p. 186 na náměstí, ve které jsou dvě třídy mateřské školky. Cílem projektu je vybudování tří bytových jednotek v nevyužitém prostoru podkroví budovy, výměna krovu a střešní krytiny. Projektovou dokumentaci zpracoval Přemysl Těšínský.

Závěrem bych chtěl poděkovat těm žákům základní školy, kteří se podíleli na úklidu a sběru odpadů všeho druhu podél přístupových cest a komunikací v okolí našeho města. Tato akce probíhá v našem městě každoročně a je velice prospěšná pro vzhled města.

Miroslav Boček
starosta města


InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 134
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl